پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
تبلیغات
.بازدید : 3572
نویسنده : فرشید

 

 3-رِگ رِگ بازی (Reg Reg) یا همان یک قل دوقل
3-1 رگ Regدر اصطلاح محلی یعنی سنگ ریزه .همانطور که از اسم آن معلوم است بازی با سنگ ریزه است که شامل بازی معمولی یک قل دوقل وبازی خشن آن با نام عروس داماد(مخصوص افراد ذکور)
3-1 مراحل بازی یک قل دو قل
یک قل دوقل سه قل- چهار قل موچ بار
3-1-1 مراحل بازی عروس داماد
 یک قل دوقل سه قل چهار قل  نشکن بشکن بخور و برید جارو پارو- عروس داماد- جایزه یا جریمه(شامل مشت ،چنگ کشیدن ،ناز ) موچ بار-
 
3-2 رگ رگ بازی یا یک قل دو قل بصورت دو نفره یا به صورت گروهی انجام پذیر است که به 5سنگ ریزه نیاز می باشد طبق عرف در تمام بازی ها بعد از اینکه شروع کننده مشخص گردید بازی به این شکل شروع می شود
 3-2-1 یک قل
 شخص شروع کننده 5 سنگریزه را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. همین طور باید تمام سنگریزه‌ها را از روی زمین جمع کند.
3-2-2 دو قل
بگوید: دوقل
 سپس دوباره سنگها را بر زمین می‌ریزد و به همان ترتیب قبل عمل می‌کند با این تفاوت که سنگ‌ها را جفت جفت باید از روی زمین جمع کند .
3-2-3 سه قل
بگوید: سه قل
 سنگریزه ها  را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. در ادامه هر سه سنگ ریزه را یک جا از روی زمین برمی دارد
 
3-2-4 چهارقل
نام مرحله را به زبان می آورد سپس سنگ ریزه ها را بر زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید هر 4سنگ ریزه سنگریزه از زمین بردارد .
3-2-5 موچ
بعد از گفتن موچ 4 سنگریزه ها را در کف دست نگه میدارد . آنگاه یک سنگریزه‌ را با انگشتان شصت ونشانه به هوا می‌اندازد و در همان موقع می بایست انگشت نشانه را روی زمین بکشد وسپس همان انگشت را ببوسد و سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد.
3-2-5 بار
تمام 5سنگ ریزه را در کف یک دست نگه می‌دارد. به یکباره همه آنها را به بالا می‌اندازد و سعی می‌کند روی پشت همان دست آنها را بگیرد. چنانچه در این مرحله سنگی افتاد نوبت را از دست نمی دهد . سنگهایی را که در پشت دست مانده دوباره به بالا می‌اندازد و با کف دست می‌گیرد. هر چند سنگ ریزه گرفت تعدا امتیاز او به حساب می آید .
3- 3 قوانین بازی
در هر مرحله که سنگی از هوا به زمین بیفتد نوبت به نفر بعدی خواهد رسید. چنانچه قانون زیر دستی نباشد از یک قل تا چهار قل اگر نتواند سنگ ریزه ها را جمع کند باز نوبت به دیگری می رسد پس ریختن سنگها هم ، توانایی بازیکن را می رساند
3-1- 1 مراحل بازی عروس داماد
یک قل دوقل سه قل چهار قل نشکن بشکن بخور و برید چارو پارو- عروس داماد- جایزه یا جریمه(شامل مشت ،چنگ کشیدن ،ناز ) موچ بار-
3-1-2 یک قل
 شخص شروع کننده 5 سنگریزه را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. همین طور باید تمام سنگریزه‌ها را از روی زمین جمع کند.
3-1-3 دو قل
بگوید دوقل
 سپس دوباره سنگها را بر زمین می‌ریزد و به همان ترتیب قبل عمل می‌کند با این تفاوت که سنگ‌ها را جفت جفت باید از روی زمین جمع کند .
3-1-4 سه قل
بگوید : سه قل
 سنگریزه را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. در ادامه هر سه سنگ ریزه را یک جا از روی زمین برمی دارد
 
3-1-5 چهارقل
نام مرحله را به زبان می آورد سپس سنگ ریزه ها را بر زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید هر 4سنگ ریزه سنگریزه از زمین بردارد . و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد.
3-1- 6 نشکن
5 سنگریزه ها  را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. به شرطی که سنگ ریزه ها به همدیگر نخورند(در کف دست) .چنانچه صدای دوسنگ ریزه شنیده شود نوبت به حریف میرسد(بازیکن می سوزد)همین طور باید تمام سنگریزه‌ها را از روی زمین جمع کند.
3-1- 7 بشکن
5 سنگریزه ها را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. به شرطی که سنگ ریزه ها به همدیگربرخورد نمایند وحریف مقابل صدای آن را بشنود .چنانچه دوسنگ ریزه در کف دست به هم برخورد ننمایند   نوبت به حریف میرسد(بازیکن می سوزد)همین طور باید تمام سنگریزه‌ها را از روی زمین جمع کند.
3-1-7 بخور وبرید
5 سنگریزه ها را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. تا این مرحله سنگ ریزه ای را که از روی زمین برمیداشتند بازیکن ،آن سنگ را در دست دیگر میگذاشت ولی حالا می بایست آن را در همان دست نگه دارد ویکی ازسنگریزه ها را به هوا بیندازد در همان موقع باید یک سنگریزه دیگر را از روی زمین برداشته وسنگ ریزه ای که در دست دارد را به زمین بگذارد آنگاه سنگریزه ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد این کار را ادامه دهد تا تمام سنگ ریزه ها یک بار از روی زمین برداشته وموقع زمین گذاشتن باید سعی نماید آنها را نزدیک هم گذاشته چون در آخر باید یک سنگریزه را به هوا انداخته وهر چهار سنگریزه را جمع نماید .
3-1-8 جارو و پارو
 سنگریزه ها  را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگ ریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. حالا دو سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد وبعد از آن دو سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. مجدد سه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سه سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. در ادامه چهار سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید آخرین سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن چهار سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد.
3-1-9 عروس و داماد
 فرض بر این است که بازیکن با دست راست بازی می کند می بایست سنگریزها را در دست راست بگیرد ودست چپ ،انگشت شصت ونشانه را به صورت هشت فارسی(دروازه نامیده می شود) روی زمین گذاشته وبا دست راست از پشت دست چپ یا همان دروازه سنگریزه ها را به زمین می‌ریزد ویکی از آنها را برمیدارد.در این موقع حریف مقابل برای سنگریزه ها اسم تعیین میکند دورترین سنگریزه عروس نامیده می شود دومین سنگریزه داماد ومابقی فامیل هستند بازیکن سنگریزه ای را که برداشته ، به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید سنگریزه را که به نام عروس نامگذاری شده با دست ،از بین دو انگشت که دروازه نامیده می شود عبور دهد به شرطی که به هیکدام از سنگریزه های دیگر برخورد ننماید در غیر این صورت نوبت به حریف میرسد(نوبت بازیکن می سوزد) بعد از سنگریزه عروس نوبت به داماد و در آخر به فامیل میرسد تا از دوازه عبور نمایند .در این مرحله بازیکن می تواند دو مرتبه سنگریزه ای که در دست دارد را به هوا انداخته وسنگریزهای روی زمین را یک جا جمع نماید و در سومین دفعه سنگریزه‌ای را به هوا می اندازد وهر چهار سنگ ریزه را یک جا از روی زمین برمی دارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست میگیرد.
3-1-10 جریمه (مثلا : مشت)
حریف کف دست خود را روی زمین میگذارد.بازیکن سنگریزه را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و یک مشت به پشت دست حریف می زند و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. همین طور برای هر سنگریزه‌ یک مشت به پشت دست حریف میزند تا پنج سنگ تمام شود.
3-1-11 موچ
بعد از گفتن موچ 4 سنگریزه را در کف دست نگه میدارد . آنگاه یک سنگریزه‌ را با انگشتان شصت ونشانه به هوا می‌اندازد و در همان موقع می بایست انگشت نشانه را روی زمین بکشد وسپس همان انگشت را ببوسد و سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد.
3-1-12 بار
تمام 5سنگ ریزه را در کف یک دست نگه می‌دارد. به یکباره همه آنها را به بالا می‌اندازد و سعی می‌کند روی پشت همان دست آنها را بگیرد. چنانچه در این مرحله سنگی افتاد نوبت را از دست نمی دهد . سنگهایی را که در پشت دست مانده دوباره به بالا می‌اندازد و با کف دست می‌گیرد. هر چند سنگ ریزه گرفت تعدا امتیاز او به حساب می آید . البته در بازی عروس وداماد امتیاز زیاد اهمیت ندارد .
3-1-13 قوانین بازی
در موارد ذیل نوبت به حریف می رسد.
الف)در هر مرحله سنگی از هوا به زمین بیفتد وبازیکن نتواند آن را با دست بگیرد.
ب)اگر ترتیب بازی را فراموش کند
ث) نتواند سنگریزه روی زمین را بردارد.
تبصره: قانون زیر دستی: قانونی است که بازیکن موقعی که یک سنگریزه را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد. اگر نتوانست یک بار دیگر مجاز است این کار را تکرارنماید.
ج) قانون جلیدن آزاد: چنانچه دو سنگریزه خیلی بهم نزدیک باشند وموقع برداشتن یکی از آنها، دیگری تکان خورد(اصطلاح محلی جــُـلیدن Jol li dan) نونبت را ازدست نمیدهد ولی اگر جلیدن آزاد نبود ، نوبتش به حریف میرسد (می سوزد)
 

:: موضوعات مرتبط: بازی های محلی روستای کلاته بالا , یک قل دو قل-رگ رگ بازیReg reg bazi , ,تشله بازی - تیله بازی Toshleh
نوشته شده در یک شنبه 24 دی 1391
بازدید : 4476
نویسنده : فرشید

 

2- تشله بازی = تیله بازی Toshleh
تشله :گوی است سنگی یا شیشه ای به قطری در حدود یک الی دو سانتی متر.
2-2 شروع بازی
 انتخاب فرد یا گروه آغاز کننده به شکل‌های مختلف مثل شیر یا خط ، تر یا خشک انجام می‌شود.
2-3 امتیازات
سر ملی =حداقل 3 امتیاز خونه طرف مقابل =1 امتیاز   برخورد تشله +1 امتیاز
2-4 روش تشله بازی (2نفره)
این بازی که معمولاً بصورت دو نفره یا چهارنفره انجام می‌شود بازی به گونه‌ای است که برای شروع باید چهار چاله(خونه=خانه) کوچک به اندازه در حدود 5 سانتی متر قطر و 3سانتی متر عمق در یک راستا با فاصله های معیین در حدود2الی 3متر ایجاد گردد . نام اولین چاله یا به اصطلاح محلی خونه شن shon است. شــُن به معنی نشستن (استقرار) است .نفر اول ، تشله خود را در لبه خونه شن میگذارد در این بازی   فرد شروع کنند آماده می شوند تا از فاصله مشخص شده (2مترالی 4متر)با تشله (تیله) که در بین انگشت شصت ویکی از انگشت های دیگر است به تیله حریف بزند .چنانچه مستقیم دو تیله به هم برخورد نمایند به آن سرملیsar melliمیگویند و امتیاز آن 2 تا5است که قبل از بازی مشخص می گردد اگر همزمان با برخورد تیله ، هریک از تیله ها به چاله (خونه شن) بیفتد، فول محسوب وبازی از اول شروع میشود .اگر شروع کننده بازی بتواند سر ملی بزند یک نویت بازی دیگر هم دارد . اگر مجدد توانست تیله خود را به داخل یکی از چاله ها بیندازد باز یک نوبت جایزه دارد ومی تواند برای گرفتن خونه یا برخورد به تیله حریف اقدام نماید.هر زمان تمام   چاله ها(خونه=خانه) گرفته شد (یک با ر،  تیله داخل آن افتاد) بازی تمام وامتیازات شمرده می شوند چنانچه به امتیاز مورد نظر نرسیدند بازی ادامه پیدا می کند تا در آخر یک نفر برنده گردد . فرد بازنده یک تیله به برنده به عنوان جایزه می دهد(درست کردن یک تیله سنگی کار سختی است بنابر این بازیکنان سعی در برنده شدن داشتند)
دربازی چهارنفره روش بازی به همان طریق فوق است اما بعد از اینکه نفر اول ،تشله خود را در لبه خونه شن گذاشت نفر دوم ، تشله خود را در لبه خانه سوم میگذارد(شــُن می دهد) واگر تشله شروع کننده مستقیم به تشله نفر دوم برخورد نماید به آن سرملی دوم میگویند وامتیاز آن 2برابر سر ملی ، اول است.

:: موضوعات مرتبط: بازی های محلی روستای کلاته بالا , تشله بازی( تُشلَه بازی=تیله بازی ) , ,
:: برچسب‌ها: بازی های محلی روستای کلاته بالا ,هفت سنگ
نوشته شده در یک شنبه 24 دی 1391
بازدید : 4498
نویسنده : فرشید

 

1- هفت سنگ
هفت سنگ یک بازی بسیار شاد ، پرتحرک جهت نوجوانان ، جوانان وحتی بزرگترها است. همان طور که از اسمش پیداست با روی هم گذاشتن هفت تکه سنگ صاف از بزرگ به کوچک بازی شروع می‌شود.روش یارگیری بدین صورت است که اول 2نفر که سن آنها معمولاً از بقیه افراد بیشتر است به عنوان استاد معین می گردند و هر بار یکی از استادها نام یک نفر از کسانی که مایل به بازی هستند را می برد تا تیم آنها مشخص گردد. بازیکنان در قالب دو تیم 4 الی 8نفره تقسیم می‌شوند
هفت سنگ بازی
1- 2 شروع بازی کننده بازی
نام تیم های بازی کننده به صورت ، تر یا خشک(یک تکه تخت سنگ کوچک ، که یک طرف آن خیس شده به هوا می اندازند ) شیر یا خط مشخص می گردد .گروه برنده (مهاجم)، همان پرتاب کننده توپ وبازنده ها به نام گرگ (محافظان توپ) است
1- 3 روش بازی هفت سنگ
وسایل لازم برای این بازی، هفت عدد سنگ تخت و صاف ،دوم یک توپ هفت‌سنگ ( در گذشته از پیچیدن نخ یا پارچه درست می شد وبه آن گوره می گفتند بعدا توپ تنیس جایگزین آن گردید) است.
 سنگ‌ها را روی هم میچینند و گروه‌ برنده به عنوان پرتاب‌کننده ، بازی را شروع می‌کند. شروع بازی به این ترتیب است که باید از فاصله از حدود 2الی 4متر(بستگی به سن کسانی که بازی میکنند فاصله تعیین می گردد هر چه سن بازیکنان کمتر باشد فاصله کم می گردد) دورتر، توپ را به طرف سنگ‌ها بیندازند. گروهی که توپ را پرتاب می‌کند باید سعی کند که کمترین مقدار سنگ را بیندازد چون هر تعداد سنگ بیفتد آنها می بایست ، سنگ ها را روی هم بچینند .هر نفر 3بار مجاز به پرتاب توپ است وچنانچه توپ به سنگ ها ، برخورد ننماید، نوبت به نفر بعدی می رسد.
هفت سنگ بازی
بعد از پرتاب توب به سنگ ها وریختن آن تیم دوم ،  وظیفه دارد که نگذارند تیم پرتاب‌کننده ، سنگ‌های ریخته شده را دوباره روی هم بچیند و باید با توپ به آنها بزند.
 هفت سنگ باری
هر کدام از بازیکنان تیم شروع کننده که توپ به او برخورد کند از جریان بازی کنار می‌رود(به اصطلاح محلی ،می سوزد).
هفت سنگ بازی
و به این ترتیب اگر هیچ کدام باقی نمانند بازی به نفع تیم دوم(محافظان توپ) تمام   و اگر سنگ‌ها روی هم چیده بشوند بازی به نفع تیم مهاجم تمام می‌شود.
هفت سنگ بازی

:: موضوعات مرتبط: بازی های محلی روستای کلاته بالا , هفت سنگ , ,
:: برچسب‌ها: بازی های محلی , روستای کلاته بالا , هفت سنگ بازی , بازی های قدیمی , شهرک قدس قاین ,بازی های محلی روستای کلاته بالا
نوشته شده در چهار شنبه 20 دی 1391
بازدید : 3010
نویسنده : فرشید

 

 

 

 1  هفت سنگ   
2   تشله بازی( تُشلَه بازی=تیله بازی )
3 یک قل دوقل -  رِگ رِگ بازی      Reg reg هم گفته میشود
4  خرخرِ سَوز،   sauz  khar  khare
5 گیگی بازی Gigi bazi
6 هی قال هوقال  Higâhl hoo  Higâhl 
7 خَؤخَؤبازی Khoú kho ú   Bazi
8 کوچه خراب koo cheh kharâb
9 دُرنَه مُقَدتوسDor neh moghat taus
10 کفتر معلق Kaftar ma. e. lagh
11 جوز بازیJauz bazi
12 هوش هوش بازی Housh housh Bazi
13 هو هو خر کمپانی How how khare company
14 عمو زنجیر باف
15 کلاه پی سرونک kolâ pay sa rou nak
16 قرصک ده تغار ghor sake de taghâr
17 گرگم گله می گیره Gor gam galeh migireh
18 گل یا پوچ yâ pouch Gol
19 آسیاب بچرخ
20 الک و دلک Alak o dolak
21 گوساله گو فرنگری
22 آرا بازی
23 گت بازی got bazi
و ........

:: موضوعات مرتبط: بازی های محلی روستای کلاته بالا , ,
:: برچسب‌ها: بازی های محلی روستای کلاته بالا , روستای کلاته بالاوعکس های زیبا از روستای کلاته بالا ,