پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
تبلیغات
.بازدید : 3621
نویسنده : فرشید

 

 3-رِگ رِگ بازی (Reg Reg) یا همان یک قل دوقل
3-1 رگ Regدر اصطلاح محلی یعنی سنگ ریزه .همانطور که از اسم آن معلوم است بازی با سنگ ریزه است که شامل بازی معمولی یک قل دوقل وبازی خشن آن با نام عروس داماد(مخصوص افراد ذکور)
3-1 مراحل بازی یک قل دو قل
یک قل دوقل سه قل- چهار قل موچ بار
3-1-1 مراحل بازی عروس داماد
 یک قل دوقل سه قل چهار قل  نشکن بشکن بخور و برید جارو پارو- عروس داماد- جایزه یا جریمه(شامل مشت ،چنگ کشیدن ،ناز ) موچ بار-
 
3-2 رگ رگ بازی یا یک قل دو قل بصورت دو نفره یا به صورت گروهی انجام پذیر است که به 5سنگ ریزه نیاز می باشد طبق عرف در تمام بازی ها بعد از اینکه شروع کننده مشخص گردید بازی به این شکل شروع می شود
 3-2-1 یک قل
 شخص شروع کننده 5 سنگریزه را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. همین طور باید تمام سنگریزه‌ها را از روی زمین جمع کند.
3-2-2 دو قل
بگوید: دوقل
 سپس دوباره سنگها را بر زمین می‌ریزد و به همان ترتیب قبل عمل می‌کند با این تفاوت که سنگ‌ها را جفت جفت باید از روی زمین جمع کند .
3-2-3 سه قل
بگوید: سه قل
 سنگریزه ها  را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. در ادامه هر سه سنگ ریزه را یک جا از روی زمین برمی دارد
 
3-2-4 چهارقل
نام مرحله را به زبان می آورد سپس سنگ ریزه ها را بر زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید هر 4سنگ ریزه سنگریزه از زمین بردارد .
3-2-5 موچ
بعد از گفتن موچ 4 سنگریزه ها را در کف دست نگه میدارد . آنگاه یک سنگریزه‌ را با انگشتان شصت ونشانه به هوا می‌اندازد و در همان موقع می بایست انگشت نشانه را روی زمین بکشد وسپس همان انگشت را ببوسد و سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد.
3-2-5 بار
تمام 5سنگ ریزه را در کف یک دست نگه می‌دارد. به یکباره همه آنها را به بالا می‌اندازد و سعی می‌کند روی پشت همان دست آنها را بگیرد. چنانچه در این مرحله سنگی افتاد نوبت را از دست نمی دهد . سنگهایی را که در پشت دست مانده دوباره به بالا می‌اندازد و با کف دست می‌گیرد. هر چند سنگ ریزه گرفت تعدا امتیاز او به حساب می آید .
3- 3 قوانین بازی
در هر مرحله که سنگی از هوا به زمین بیفتد نوبت به نفر بعدی خواهد رسید. چنانچه قانون زیر دستی نباشد از یک قل تا چهار قل اگر نتواند سنگ ریزه ها را جمع کند باز نوبت به دیگری می رسد پس ریختن سنگها هم ، توانایی بازیکن را می رساند
3-1- 1 مراحل بازی عروس داماد
یک قل دوقل سه قل چهار قل نشکن بشکن بخور و برید چارو پارو- عروس داماد- جایزه یا جریمه(شامل مشت ،چنگ کشیدن ،ناز ) موچ بار-
3-1-2 یک قل
 شخص شروع کننده 5 سنگریزه را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. همین طور باید تمام سنگریزه‌ها را از روی زمین جمع کند.
3-1-3 دو قل
بگوید دوقل
 سپس دوباره سنگها را بر زمین می‌ریزد و به همان ترتیب قبل عمل می‌کند با این تفاوت که سنگ‌ها را جفت جفت باید از روی زمین جمع کند .
3-1-4 سه قل
بگوید : سه قل
 سنگریزه را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. در ادامه هر سه سنگ ریزه را یک جا از روی زمین برمی دارد
 
3-1-5 چهارقل
نام مرحله را به زبان می آورد سپس سنگ ریزه ها را بر زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید هر 4سنگ ریزه سنگریزه از زمین بردارد . و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد.
3-1- 6 نشکن
5 سنگریزه ها  را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. به شرطی که سنگ ریزه ها به همدیگر نخورند(در کف دست) .چنانچه صدای دوسنگ ریزه شنیده شود نوبت به حریف میرسد(بازیکن می سوزد)همین طور باید تمام سنگریزه‌ها را از روی زمین جمع کند.
3-1- 7 بشکن
5 سنگریزه ها را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. به شرطی که سنگ ریزه ها به همدیگربرخورد نمایند وحریف مقابل صدای آن را بشنود .چنانچه دوسنگ ریزه در کف دست به هم برخورد ننمایند   نوبت به حریف میرسد(بازیکن می سوزد)همین طور باید تمام سنگریزه‌ها را از روی زمین جمع کند.
3-1-7 بخور وبرید
5 سنگریزه ها را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. تا این مرحله سنگ ریزه ای را که از روی زمین برمیداشتند بازیکن ،آن سنگ را در دست دیگر میگذاشت ولی حالا می بایست آن را در همان دست نگه دارد ویکی ازسنگریزه ها را به هوا بیندازد در همان موقع باید یک سنگریزه دیگر را از روی زمین برداشته وسنگ ریزه ای که در دست دارد را به زمین بگذارد آنگاه سنگریزه ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد این کار را ادامه دهد تا تمام سنگ ریزه ها یک بار از روی زمین برداشته وموقع زمین گذاشتن باید سعی نماید آنها را نزدیک هم گذاشته چون در آخر باید یک سنگریزه را به هوا انداخته وهر چهار سنگریزه را جمع نماید .
3-1-8 جارو و پارو
 سنگریزه ها  را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگ ریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. حالا دو سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد وبعد از آن دو سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. مجدد سه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن سه سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. در ادامه چهار سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید آخرین سنگریزه از زمین بردارد و بعد از آن چهار سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد.
3-1-9 عروس و داماد
 فرض بر این است که بازیکن با دست راست بازی می کند می بایست سنگریزها را در دست راست بگیرد ودست چپ ،انگشت شصت ونشانه را به صورت هشت فارسی(دروازه نامیده می شود) روی زمین گذاشته وبا دست راست از پشت دست چپ یا همان دروازه سنگریزه ها را به زمین می‌ریزد ویکی از آنها را برمیدارد.در این موقع حریف مقابل برای سنگریزه ها اسم تعیین میکند دورترین سنگریزه عروس نامیده می شود دومین سنگریزه داماد ومابقی فامیل هستند بازیکن سنگریزه ای را که برداشته ، به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید سنگریزه را که به نام عروس نامگذاری شده با دست ،از بین دو انگشت که دروازه نامیده می شود عبور دهد به شرطی که به هیکدام از سنگریزه های دیگر برخورد ننماید در غیر این صورت نوبت به حریف میرسد(نوبت بازیکن می سوزد) بعد از سنگریزه عروس نوبت به داماد و در آخر به فامیل میرسد تا از دوازه عبور نمایند .در این مرحله بازیکن می تواند دو مرتبه سنگریزه ای که در دست دارد را به هوا انداخته وسنگریزهای روی زمین را یک جا جمع نماید و در سومین دفعه سنگریزه‌ای را به هوا می اندازد وهر چهار سنگ ریزه را یک جا از روی زمین برمی دارد و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست میگیرد.
3-1-10 جریمه (مثلا : مشت)
حریف کف دست خود را روی زمین میگذارد.بازیکن سنگریزه را به زمین می‌ریزد و یک سنگریزه را در دست نگه می‌دارد. آنگاه سنگریزه‌ای که در دست است را به هوا می‌اندازد و یک مشت به پشت دست حریف می زند و بعد از آن سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد. همین طور برای هر سنگریزه‌ یک مشت به پشت دست حریف میزند تا پنج سنگ تمام شود.
3-1-11 موچ
بعد از گفتن موچ 4 سنگریزه را در کف دست نگه میدارد . آنگاه یک سنگریزه‌ را با انگشتان شصت ونشانه به هوا می‌اندازد و در همان موقع می بایست انگشت نشانه را روی زمین بکشد وسپس همان انگشت را ببوسد و سنگریزه‌ای که در هوا بود را با همان دست بگیرد.
3-1-12 بار
تمام 5سنگ ریزه را در کف یک دست نگه می‌دارد. به یکباره همه آنها را به بالا می‌اندازد و سعی می‌کند روی پشت همان دست آنها را بگیرد. چنانچه در این مرحله سنگی افتاد نوبت را از دست نمی دهد . سنگهایی را که در پشت دست مانده دوباره به بالا می‌اندازد و با کف دست می‌گیرد. هر چند سنگ ریزه گرفت تعدا امتیاز او به حساب می آید . البته در بازی عروس وداماد امتیاز زیاد اهمیت ندارد .
3-1-13 قوانین بازی
در موارد ذیل نوبت به حریف می رسد.
الف)در هر مرحله سنگی از هوا به زمین بیفتد وبازیکن نتواند آن را با دست بگیرد.
ب)اگر ترتیب بازی را فراموش کند
ث) نتواند سنگریزه روی زمین را بردارد.
تبصره: قانون زیر دستی: قانونی است که بازیکن موقعی که یک سنگریزه را به هوا می‌اندازد و در همان موقع باید یک سنگریزه از زمین بردارد. اگر نتوانست یک بار دیگر مجاز است این کار را تکرارنماید.
ج) قانون جلیدن آزاد: چنانچه دو سنگریزه خیلی بهم نزدیک باشند وموقع برداشتن یکی از آنها، دیگری تکان خورد(اصطلاح محلی جــُـلیدن Jol li dan) نونبت را ازدست نمیدهد ولی اگر جلیدن آزاد نبود ، نوبتش به حریف میرسد (می سوزد)
 

:: موضوعات مرتبط: بازی های محلی روستای کلاته بالا , یک قل دو قل-رگ رگ بازیReg reg bazi , ,صفحه قبل 1 صفحه بعد